Główne funkcje kultury w społeczeństwie

W artykule porozmawiamy o głównych funkcjach kultury. Przeanalizujemy najważniejsze z nich, a także zwrócimy uwagę na drugorzędne, aby zrozumieć istotę i znaczenie samego zjawiska w społeczeństwie.

O czym ty mówisz

Porozmawiamy o podstawowych funkcjach kultury, ponieważ nie można zaprzeczyć, że odgrywa ona ogromną rolę w życiu całego społeczeństwa. Kultura jest sposobem przechowywania, przekazywania i gromadzenia ludzkich doświadczeń. Spełnia wszystkie swoje role dzięki wielu funkcjom, które rozważymy poniżej.

Edukacja i wychowanie

Główne funkcje kultury dotyczą edukacji i wychowania, dlatego przyszłość społeczeństwa opiera się na tych dwóch koncepcjach. W pewnym sensie jest to dokładnie to, co osoba może zrobić z osobą. Człowiek nabywa własne cechy szczególne, stając się członkiem społeczeństwa, to znaczy towarzysko, zdobywając w ten sposób nową wiedzę, rozumiejąc język symboli, zwyczajów i tradycji.

Uczy się przystosowywać w swoich grupach społecznych. Nie można zaprzeczyć, że poziom kultury zależy od tego, na ile dana osoba jest socjalizowana, to znaczy na ile przyłączył się do wspólnego dziedzictwa i jak rozwinięte są jego indywidualne zdolności. Kultura osobowości polega na erudycji, zdolnościach intelektualnych, twórczej samorealizacji, opanowaniu języków obcych i rodzimych, grzeczności, moralności, samokontroli i tak dalej. Ale wszystko to można zrozumieć i uzyskać tylko dzięki edukacyjnej funkcji kultury.

Integracja

Główne funkcje kultury obejmują integrację i dezintegrację. Należy zauważyć, że funkcje te zostały szczegółowo zbadane przez E. Durkheim. Według niego rozwój czegoś wysokiego tworzy poczucie wspólnoty z innymi i przynależności do jednego narodu, ludzi, grupy społecznej, religii itp. Kultura działa zatem jako rodzaj czynnika jednoczącego, który integruje działania ludzi i tworzy zintegrowane społeczeństwo.

Ale jednocześnie jest druga strona medalu, mianowicie funkcja dezintegracyjna, polegająca na tym, że poprzez zjednoczenie grupy kultura kontrastuje ją z innymi, rozluźniając szerokie społeczności. Nie jest tajemnicą, że zarówno w małych, jak i dużych są różne konflikty, które również wynikają z tej funkcji.

Rozporządzenie

Jedną z głównych funkcji kultury w społeczeństwie jest regulacja. Powiedzieliśmy powyżej, że w procesie socjalizacji człowiek nabywa określone wartości, akceptuje normy, ideały i wyższe cele, stając się w ten sposób wyjątkową osobą. Wszystkie powyższe formy kształtują kulturę, dlatego też regulują ludzkie zachowanie. Mówiąc szerzej, można zauważyć, że w pewnym sensie określa zakres tego, co jest dopuszczalne dla danej osoby.

Ogranicza także granice możliwych zachowań w rodzinie, zespole, w domu, w szkole i tak dalej. Charakteryzuje się nie tylko tymi wymogami, ale także pewnymi zakazami. Naruszenie jakichkolwiek norm prowadzi do tego, że osoba staje się wyrzutkiem społeczeństwa i ponosi poważną odpowiedzialność na szczeblu państwowym. Jako dźwignia kontrolna czasami wykorzystywana jest opinia publiczna, która może mieć duży wpływ na osobę.

Rozważamy tutaj funkcję normatywną, której celem jest uregulowanie niektórych aspektów działalności społecznej i osobistej. Oznacza to regulację relacji międzyludzkich, pracy, życia i tak dalej. Oznacza to, że kultura może na dużą skalę wpływać na działania ludzi i ich wybór określonych wartości. Głównym filarem tej funkcji są takie pojęcia, jak moralność i prawo.

Udostępnianie społecznościowe

Główne funkcje kultury duchowej to przekazywanie lub przekazywanie doświadczeń społecznych. Ale często ta funkcja nazywana jest funkcją ciągłości historycznej. Wiemy, że kultura jest raczej złożonym i obszernym systemem znaków, poprzez który odbywa się transfer doświadczenia z pokolenia na pokolenie poprzez epoki. Jednocześnie społeczeństwo nie ma innego mechanizmu, który mógłby skoncentrować całe bogactwo zgromadzonego doświadczenia.

Epistemologia

Główne funkcje kultury to te, bez których życie społeczeństwa jest niemożliwe. Następnie rozważamy funkcję epistemologiczną, która jest bardzo ściśle związana z poprzednią, a niektóre właściwości są nawet jej propozycją. Kultura jest pewnym ośrodkiem całej zgromadzonej wiedzy i wartości ludzkości, które są nie tylko przekazywane, ale mogą być również poznane lub zbadane przez ludzi. Intelektualność społeczeństwa zależy bezpośrednio od tego, jak często i aktywnie wykorzystuje bogactwo swojej społeczności.

{$adcode4}

Znaki

Przeanalizowaliśmy podstawowe elementy i funkcje kultury, teraz porozmawiajmy o mniej ważnych elementach, które nie są tak wpływowe, ale bez nich bardzo trudno jest wyobrazić sobie cały system. Funkcja znaku jest kluczem do samej kultury. Reprezentuje obecność określonego systemu, dzięki któremu kultura jest ogólnie możliwa. W naszym rozumieniu niemożliwe jest zrozumienie kultury bez przyjęcia systemów znaków.

Na przykład podajemy język mówiony lub pisany, który jest niezbędnym środkiem komunikacji w społeczeństwie ludzkim. Ale jednocześnie kultura narodowa jest rozpoznawana dzięki językowi literackiemu, który jest w stanie „pokazać” znacznie więcej. Istnieją również określone języki lub znaki na świecie, które są niezbędne do zrozumienia świata malarstwa, muzyki i teatru. Nauki przyrodnicze mają również pewne systemy znaków.

Funkcja aksjologiczna

Powyżej zbadaliśmy istotę i podstawowe funkcje kultury, a teraz porozmawiamy o znaczeniu kultury jako wartości. Funkcja aksjologiczna określa jakość. Tworzy orientację i potrzeby danej osoby. Stopień wychowania zarówno osoby, jak i całego narodu w dużej mierze zależy od ich poziomu i jakości. Głównym kryterium funkcji wartości jest poziom intelektualny i moralny.

Główne społeczne funkcje kultury

Funkcje społecznościowe pozwalają ludziom współpracować i zaspokajać ich potrzeby poprzez interakcję. Jest to podstawowa funkcja, bez której istnienie społeczeństwa jest niemożliwe. Obejmuje integrację społeczną, która przejawia się w jedności rasy ludzkiej i wspólnoty światopoglądu, która przejawia się w religii, mitach i filozofii.

{$adcode5}

Oznacza to również ogólną organizację i regulację wspólnych działań ludzi. Jest to zapewnione dzięki polityce, zwyczajom, prawu, ideologii itp. Obejmuje to także zapewnienie pewnych środków do normalnego funkcjonowania i interakcji ludzi. Jest to poznanie, edukacja, wychowanie, zestawy wartości, akumulacja i transfer wiedzy.

Nie ostatnim elementem funkcji społecznej jest regulacja niektórych obszarów działalności. Tutaj możemy przypisać specjalną kulturę i styl życia, kulturę pracy, żywienia itp. Rozumiemy zatem, że cały ten system jest nie tylko bardzo zróżnicowany, ale także dynamiczny. Nigdy nie stoi w miejscu, ale ciągle się rozwija.

Dostosowanie

Jak głęboka jest koncepcja kultury? Główne funkcje kultury to nie tylko punkty teoretyczne, ale przejawiają się także na wiele sposobów w praktyce. Rozważ funkcję adaptacyjną, która pomaga dostosować się do osoby w otoczeniu pod każdym względem. Jak wiemy, adaptacja jest warunkiem przetrwania ciała.

W przyrodzie wszystko to dzieje się dzięki mechanizmowi doboru naturalnego, zmienności i dziedziczności, które regulują przetrwanie osób najbardziej przystosowanych do konkretnego siedliska. W ludzkim świecie wszystko dzieje się w zupełnie inny sposób, w przeciwieństwie do wielu nieporozumień. Człowiek nie dostosowuje się do swojego środowiska, ale go zmienia.

Oczywiście rozumiemy, że zdarzają się przypadki, gdy dana osoba celowo dostosowuje się do swojego środowiska, ale to sugeruje, że albo nie jest jeszcze gotowy do przekształcenia swojego środowiska, albo jest słaby i niewystarczająco rozwinięty duchowo do tego. Mądra lub rozwijająca się osoba zmieni środowisko dla siebie. I to jest kluczowa cecha całego społeczeństwa.

{$adcode6}

Faktem jest, że w trakcie tej transformacji człowiek tworzy nowy świat, który jest kulturą. Ponieważ rozumiemy, że człowiek nie widzi przeżycia jako celu swojego istnienia, potrzebuje środowiska i komunikacji, aby rozwinąć swoje osobiste cechy. Zmieniając otoczenie, człowiek zmienia siebie trochę, co rozwija absolutnie wszystkich uczestników tego procesu.

Jednocześnie zauważmy, że z czasem osoba staje się coraz bardziej niezależna od różnych warunków i natury. Podczas gdy zwierzę jest bezpośrednio zależne od jakiejś niszy ekologicznej, człowiek jest w stanie przystosować się i przetrwać, tworząc sztuczny świat.

Oczywiście nie może całkowicie oddzielić się od natury, ponieważ jest to sprzeczne z samym faktem jej istnienia. Ale jednocześnie samo życie człowieka zależy w dużej mierze od warunków naturalnych, to znaczy jego obrzędów, przekonań, ekonomii, rytuałów itp. Różnice te są bardzo widoczne na przykładzie ludzi, którzy prowadzą koczowniczy tryb życia lub których połowy zależą od warunków naturalnych itp. Oznacza to, że ich kultura zależy od warunków życia.

Komunikacja

Struktura i podstawowe funkcje kultury są dynamiczne tylko wtedy, gdy jest miejsce do komunikacji, to znaczy komunikacji. Funkcja komunikacyjna jest jedną z najważniejszych, ponieważ w zasadzie osoba sama nie jest w stanie rozwiązać prawie żadnego problemu. Interakcja jest konieczna dla osób w stosunkach pracy, do wyrażenia ich osobistych cech, do realizacji projektów, do rozwoju czegoś.

Jednocześnie udowodniono, że długi pobyt osoby bez społeczeństwa, po prostu sam, prowadzi do degradacji umysłowej i duchowej, a także do całkowitego wyczerpania. Osobowość dosłownie zamienia się w zwierzę. Rozumiemy, że kultura jest warunkami, które kształtują ludzi z nas. Komunikacja pojawiła się bardziej jako konieczność, ponieważ początkowo osoba ta nie była zdolna do wymiany informacji lub kontaktu z innymi ludźmi bez żadnych dźwięków, pisania, wyrazu twarzy itp.

{$adcode7}

Metody komunikacji ewoluowały wraz ze społeczeństwem. Jak wiemy, informacje mogą być przekazywane werbalnie, to znaczy werbalnie i niewerbalnie, to znaczy za pomocą gestów, wyrazu twarzy, postawy, odległości. Istnieje również metoda parawerbalna, która polega na tempie mowy, artykulacji, głośności głosu, intonacji i tak dalej.

Etapy

Pojęcie kultury i podstawowe funkcje kultury są niemożliwe bez komunikacji, która sama w sobie jest również dość złożona. Składają się z kilku etapów. Po pierwsze, kodowane są informacje, które zostaną przekazane innej osobie. Rozumiemy, że kodowanie oznacza przekształcenie informacji w określony system znaków.

Następnie przesyłana jest informacja, której może towarzyszyć nieporozumienie, które prowadzi do utraty części znaczenia. A trzecim etapem jest dekodowanie otrzymanego materiału, co bardzo często może wystąpić z dużymi błędami z powodu różnych punktów widzenia i rozwoju kulturowego ludzi. Dlatego komunikacja nigdy nie może być w stu procentach, ponieważ zależy to przynajmniej od dwóch osób.

Funkcja rekreacyjna

Jest całkowicie przeciwny do funkcji normatywnej i polega na psychicznym rozładowaniu, którego potrzebuje każdy człowiek. Główną funkcją kultury fizycznej jest po prostu rekreacja, która pozwala przeżyć silne emocje, tak pozytywne, jak i negatywne, z maksymalnym bezpieczeństwem dla ciała. Podczas gdy funkcja regulacyjna określa granice dla osoby, funkcja rekreacyjna pozwala pozbyć się nagromadzonej torby tłumionych emocji, które z tego czy innego powodu nie zostały zamanifestowane.

Z tego powodu mogą powstawać napięcia lub ukryte konflikty. W rezultacie osoba może doświadczać poważnych problemów w różnych obszarach życia z powodu tłumienia wewnętrznych popędów. Jedną rzeczą jest, gdy te pragnienia są normalne, ale drugą, gdy są niebezpieczne, szkodzą zdrowiu i życiu innych ludzi. Nie zawsze możliwe jest racjonalne rozwiązywanie problemów. Dlatego potrzebujemy takich metod odprężenia, które nie naruszałyby granic stabilności społecznej.

{$adcode8}

Główną funkcją kultury fizycznej jest to, że dana osoba może poprawnie poradzić sobie z emocjami zewnętrznymi lub niewystarczającymi. Tylko na drugim miejscu znaczenie aktywności fizycznej bierze się pod uwagę dla zdrowia organizmu. W zwykłym życiu człowiek może wyrazić swoje emocje dzięki takim środkom rozładowania, jak śmiech, złość, płacz, szczera rozmowa, spowiedź, uznanie uczuć. Istnieją określone metody zrzutu, które są ustalone na poziomie zbiorowym. To są wakacje i wspólny wypoczynek.

W takie dni ludzie mogą zapomnieć o pracy i pewnych ograniczeniach. Organizują ucztę, karnawał, są w świątecznej atmosferze. Podczas wakacji człowiek jest nasycony pozytywną energią, dzięki czemu doświadcza wielkiej radości i pewnej ulgi. Ale jednocześnie nawet wakacje mają pewne formalności, które ograniczają zachowanie w rozsądnym zakresie. Normalny zdrowy człowiek to zrozumie i nie będzie musiał przekraczać pewnych granic dla relaksu. Wyładowanie, które otrzymuje bez naruszania praw innych osób, będzie dla niego wystarczające.

Ale niektóre z nich nie wystarczą, a ich celem jest uzyskanie takiej i takiej przyjemności. Są to ludzie słabi, którzy mogą stać się alkoholikami lub narkomanami, a także rozwinąć w sobie inne wady.

Rytuały i gry

Główne funkcje kultury w społeczeństwie to możliwość budowania relacji rodzinnych i nawiązywania relacji. W tym celu można użyć form takich jak rytuał i gry. Rytuał jest najstarszym sposobem zbiorowego rozładowania, który odnosi się do sfery czegoś świętego. Takie zdarzenia obejmują narodziny, śmierć, małżeństwo, inicjację.

Obecnie nie ma prymitywnych rytuałów, ale są one w bardziej nowoczesnej formie. Ludzie świętują i prowadzą obrzędy dorastania, świętując swoje urodziny. Małżeństwo to także ważne wydarzenie, na które się przygotowują, któremu towarzyszy impreza masowa. Znaczenie takiego ogólnego wyładowania zostało zapamiętane nawet w prymitywnych kulturach. Następnie rytuały były budowane głównie wokół tematów religijnych. Charakteryzowały się szczególną powagą i bogactwem kulturowym.

Współczesny świat coraz bardziej odchodzi od rytuałów i lubi takie zbiorowe rozładowanie, jak gra. Może pomóc wyrazić ukryte emocje, a także poprawić stan psychiczny osoby za pomocą środków symbolicznych. Ta gra tworzy taką psychologiczną atmosferę, w której człowiek ujawnia swoje lęki i pragnienia tak bardzo, jak to możliwe, ponieważ rozumie, że wszystko dzieje się tak, jakby nie naprawdę.

Dzięki grze może wyrażać swoje nieświadome impulsy, które są zakazane w innej kulturze lub po prostu nieodebrane. Zauważ, że głównymi motywami ludzkimi są konkurencja i seks. Dlatego wszystkie gry w tej czy innej formie mają takie elementy. Obejmuje to sport, zawody, tańce, loterie. Poprzez kolekcjonowanie człowiek może spełnić swoje pragnienia, które w zwykłym życiu można by zaklasyfikować jako chciwość. Istnieją bardziej agresywne gry, które pozwalają ludziom wyrażać ukryte emocje śmierci. Są to walki gladiatorów i walki byków.

Pamiętaj, że z czasem obserwuje się humanizację gier. Jeśli wcześniej publiczne egzekucje i walki na pięści były popularne, teraz ludzie bardziej interesują się sportem, kinem i telewizją. Ale jednocześnie sztuka kinowa jest przesycona scenami przemocy i morderstw, które negatywnie wpływają na ludzi i w ogóle traumatyzują dzieci.

Przeanalizowaliśmy podstawowe funkcje i formy kultury, aby zrozumieć, jak ważne jest ono we współczesnym społeczeństwie. Jej przejawy są wyjątkowe i niepowtarzalne. Charakterystyka podstawowych funkcji kultury może potrwać nieco dłużej, ale staraliśmy się krótko i zwięźle opisać znaczenie ich znaczenia. Jednak to rodzice w większym stopniu wpajają zrozumienie tego wszystkiego.

Główne funkcje kultury organizacyjnej polegają na tym, że jeśli ten etap został przeoczony przez rodziców lub wychowawców, może zostać przejęty przez inne instytucje społeczne, które tworzą dojrzałą, zdrową osobowość. Właśnie dlatego wielu nastolatków rozwija się poprzez kontakt z organizacjami młodzieżowymi lub ich idolami. Trzeba jednak zrozumieć, że ten wpływ musi być pozytywny.

Zbadałeś prawie wszystkie podstawowe funkcje kultury. Filozofia liczy ich znacznie więcej.